Athen 2017

Der Tag davor – 12.10.2017


Anreise – 13.10.2017


Tag 1 – 14.10.2017


Tag 2 – 15.10.2017


Tag 3 – 16.10.2017


Tag 4 – 17.10.2017


Tag 5 – 18.10.2017


Tag 6 – 19.10.2017


Heimreise 20.10.2017